SAMEN COMPLEXE VRAAGSTUKKEN DUURZAAM OPLOSSEN EN HET GELEERDE VERANKEREN

BLOSSOM - Intervisie en coaching

Steeds vaker reiken medewerkers cross-functioneel uit naar elkaar om samen complexe vraagstukken duurzaam op te lossen. Moeilijke cases samen bespreken vereist dat je je kwetsbaar opstelt en dat wordt steeds makkelijker in de bedrijfswereld: het onderlinge vertrouwen stijgt. In deze module reiken we je waardevolle theoretische modellen aan voor intervisie en experimenteerruimte om zelf aan de slag te gaan. Na afloop ben je in staat zelfverzekerd intervisies te begeleiden.

Trainers, coaches, managers, leidinggevenden, team-coördinators, kortom iedereen die intervisies wil faciliteren en zelf intervisies wil leren begeleiden. Een voorafgaande opleiding omtrent communicatievaardigheden is wenselijk.

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel is samen de expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en kent geen hiërarchische structuur. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens intervisie kunnen inhoudelijke werkvraagstukken zijn, toe-passingen van elementen uit een opleiding, het vormgeven van veranderingen, de leidinggevende aanpak van teams, leidinggeven aan specifieke groepen, enzovoort.

In principe kan een intervisie gebeuren zonder begeleider. Een goed opgeleide intervisiefacilitator zorgt ervoor dat intervisies niet verzanden in praatbarakken en dat er doelgericht gewerkt wordt. Zijn of haar aanwezigheid zorgt er ook voor dat het vertrouwen sneller opgebouwd wordt en dat conflicten of ongemakkelijke situaties professioneel benaderd worden. De taak van de facilitor kan ook zijn om het team te begeleiden zodat het de intervisie zelfstandig kan voortzetten.

In een begeleide intervisie leer je van en met elkaar vanuit werksituaties: veranderingsprocessen, belemmeringen, werk-problemen, moeizame klantenrelaties, ... Intervisie is een gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing en tot leren in team. Dat kan via open vraagstelling, feedback en uitwisselingen of advies over een daadwerkelijke aanpak.

Via intervisie onderzoeken mensen een probleem, een veranderingsvraag of een belemmering in vertrouwen en binnen een veilige sfeer. Ze reflecteren erover zodat ze een besluit kunnen nemen voor de aanpak in hun praktijk.

VOOR WIE ORGANISEER JE INTERVISIE?

 • Mensen die samenwerken aan een doel en hetzelfde type van vraagstukken tegenkomen waarvoor geen standaard antwoord bestaat
 • Mensen die zoeken naar verdere integratie van wat ze opgestoken hebben tijdens een opleiding, training of teamcoaching
 • Leidinggevenden die in vertrouwen en uit respect voor elkaar hun vaardigheden als leider, manager-coach of teamcoach analyseren en hun aanpak met specifieke medewerkers of doelgroepen onder de loep nemen en verdere optimalisatie nastreven
 • Managers die diverse opties willen onderzoeken voor de aanpak van veranderingsprojecten en zichzelf willen uitdagen om een best practice uit te bouwen

INTERVISIEMETHODES

Er bestaan vele methodes om intervisie te begeleiden. In deze driedaagse opleiding krijg je een brede variatie van in te zetten methodes, zowel voor grote groepen als voor kleinschalige intervisies. De notities en literatuurlijst die je meekrijgt, zijn een goede houvast om je eigen voorkeuren verder vorm te geven. 

HET LEERPROCES TIJDENS INTERVISIES

Intervisies zijn leerervaringen die je zelfsturende, zelflerende en intuïtieve vermogen aanzienlijk bevorderen. Een intervisieproces verloopt resultaatgericht en er is ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemer doorloopt om de beurt een eigen leerproces dat mede bepaald wordt door de werkervaring, de vertrouwdheid naar de ander en de bereidheid zichzelf kwetsbaar op te stellen. Ook de groep gaat door een leerproces van krachtige vragen stellen en respectvol feedback geven. 

Er wordt met concrete casussen gewerkt, waarbij de casusinbrenger een concrete oogst meeneemt voor zijn of haar praktijk. En ook de andere deelnemers nemen mee wat er voor hen te leren valt voor hun soortgelijke uitdagingen. Een reflectierapport over de opbrengst van de intervisie versterkt het leerproces.  

Elke deelnemer wordt voor elke casus opnieuw uitgedaagd om vanuit oprechte nieuwsgierigheid te vertrekken en eigen gedrag en keuzes en de effecten hiervan in vraag te stellen. Hieruit ontstaan nieuwe inzichten die van de geplaveide paden afwijken en tot een meer passende oplossing zullen leiden.

 • Je kunt een intervisiegroep professioneel begeleiden met inzet van diverse methodes
 • Je brengt het doel, de rollen en het kader van intervisie goed aan voor mensen die er geen ervaring mee hebben
 • Je structureert en begeleidt intervisiesessies en bevordert een vertrouwelijk leerklimaat
 • Je observeert groepsdynamieken en past de geschikte interventies toe
 • Je herkadert samen met de groep weerstanden tot opportuniteiten
 • Je introduceert het proces van intervisie als leervorm in je organisatie

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Benieuwd wie jouw BLOSSOM-trainers zijn?

Maak alvast kennis!

Open opleidingen BLOSSOM - Intervisie en coaching

 1. Prijs Opleiding BLOSSOM - Intervisie en coaching | 3d : €  1050 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 195 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: